Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

Najciekawsze pytania zadane autorowi Komentarza

(wg nr art. ustawy)

art. 1 ust. 1 u.k.w.h.
Czy dla lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności przed 1945 rokiem, w rozumieniu rozporządzenia Prezydenta RP z 1934 roku o własności lokali, objętego dekretem warszawskim, można założyć nową księgę wieczystą przed rozpoznaniem wniosku dekretowego, analogicznie w przypadku budynków, zgodnie z § 61 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.
Autor: Katarzyna Wołochart. 1 ust. 2 u.k.w.h.
Kiedy księgę wieczystą należy uznać za zniszczoną? Czy wystarczy wydarcie jednej kartki z księgi?
Autor: student prawaart. 1 ust. 2 u.k.w.h.
Czy księga zaginiona wywołuje domniemanie z art. 3 i skutki w postaci rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, jeśli jej treść można udowodnić odpisem z księgi wieczystej?
Autor: aplikant radcowski (Tczew)art. 1 ust. 2 u.k.w.h.
Od kiedy księgę można uznać za zaginioną? Czy wystarczy, że przez tydzień nie można jej odszukać w sądzie?
Autor: Jacek Kozłowskiart. 3 ust. 1 u.k.w.h.
Czy wpis wadliwy jest także źródłem domniemania zgodności z rzeczywistym stanem prawnym? Np. jeśli wadliwość polega na pominięciu podstawy wpisu albo błędnie wpisanym imieniu właściciela (Lech zamiast Leszek)?
Autor: radca prawny z Poznaniaart. 3 ust. 1 u.k.w.h.
W księdze wieczystej wpisana jest określona osoba jako właściciel nieruchomości, zarazem jednak w dziale III zamieszczone zostało ostrzeżenie o niezgodności tego wpisu w księdze wieczystej. Czy osoba ta może występując o pozwolenie na budowę powołać się na wpis do tej księgi wieczystej celem wykazania, że jest właścicielem tej nieruchomości?
Autor: Developer (Warszawa)art. 5 u.k.w.h.
Osoba A została wpisana jako użytkownik wieczysty nieruchomości do kw X, a następnie prawo to sprzedała osobie B. Okazało się jednak, że Skarb Państwa, który ustanowił użytkowanie wieczyste nie był właścicielem tej nieruchomości. Czy w takiej sytuacji stosować należy przepis art. 5?
Autor: adwokat, Kielceart. 5 u.k.w.h.
Czy rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych działa również w sytuacji, gdy wpis zbywcy jest nieprawomocny, a nie została w księdze zamieszczona wzmianka oapelacji lub skardze na orzeczenie referendarza. Chodzi np. o sytuację, w której wpis się jeszcze nie uprawomocnił, a apelacja jeszcze nie została wniesiona.
Autor: Anonimart. 5 u.k.w.h.
Czy rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni nabywcę nieruchomości, której własność przeszła wcześniej na Skarb Państwa na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 29.04.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości? Czy zarzut rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych można podnieść w skardze na postanowienie referendarza sądowego w przedmiocie sprostowania działu I-O polegającego na odłączeniu jednej z dwóch wpisanych w tym dziale działek gruntu do księgi wieczystej Skarbu Państwa, wydanego na podstawie wniosku Skarbu Państwa i załączonej do niego decyzji Naczelnika Miasta o podziale nieruchomości na dwie działki, z których jedna z przeznaczeniem pod drogę? Czy decyzja stwierdzająca, obecnie, nieważność decyzji Naczelnika Miasta z 17.7.1989 r. o podziale nieruchomości, będzie podstawą do wykreślenia z księgi wieczystej Skarbu Państwa działki wpisanej tam na podstawie decyzji, której nieważność stwierdzono oraz wpisania przedmiotowej działki z powrotem do księgi wieczystej A (nabywcy)? Czy na skutek stwierdzenia nieważności decyzji o podziale nieruchomości własność działki, która miała być przeznaczona pod drogę, będzie traktowana tak, jakby zawsze była przy B (zbywcy)? A w konsekwencji umowa sprzedaży pomiędzy A i B będzie ważna i skuteczna oraz niewymagająca ponowienia. Pytania powstały w następującym stanie faktyczny: 17.07.1989 r. Naczelnik Miasta wydał, na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, decyzję o podziale nieruchomości na dwie działki nr X i Y, z których jedna z przeznaczeniem na utworzenie nowej drogi dojazdowej do nowych działek budowlanych powstających w wyniku wtórnego podziału nieruchomości. Na podstawie art. 12 ust. 5 w/w ustawy prawo własności przeszło na Skarb Państwa z chwilą uprawomocnienia się w/w decyzji. A nabył dwie działki gruntu nr X i Y od B dnia 30.05.2011 r. na podstawie umowy sprzedaży. 17.11.2011 r. SR Wydz. KW wydał postanowienie w przedmiocie sprostowania działu I-O polegającego na odłączeniu jednej z dwóch wpisanych w tym dziale działek gruntu do księgi wieczystej Skarbu Państwa wydanego na podstawie wniosku Skarbu Państwa i załączonej do niego decyzji Naczelnika Miasta o podziale nieruchomości na dwie działki, z których jedna z przeznaczeniem pod drogę.
Autor: radca prawny (woj. wielkopolskart. 6 ust. 2 u.k.w.h.
Czy domniemanie dobrej wiary wynikające z ustawy o księgach wieczystych i hipotece (art. 6 § 2 a contrario) zostaje obalone poprzez bezsporne dowiedzenie złej wiary jednego z kontrahentów umowy sprzedaży – (to zwłaszcza przy powództwie o uzgodnienie treści księgi wieczystej)? Nadto wyjaśnienia wymaga także fakt, czy stosownie do powyższego dla rozpoznania sprawy wystarczy uprawdopodobnienie złej wiary po stronie kontrahentów? Powyższe jest tym bardziej zasadne, że sam Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie sygn. akt II CSK 65/10 wskazuje na podobne rozstrzygnięcia, tj. wyrok z dnia 23 września 2004 roku sygn. akt II CK 459/03 (nie publ.) oraz uchwałę z dnia 5 maja 1993 roku sygn. akt III CZP 52/93, nie formułując przy tym jednak odpowiedzi na zadane pytanie.
Autor: Łukasz Pniewskiart. 7 u.k.w.h.
Czy przepis art. 7 pkt 1 ochrania również służebność nabytą przez zasiedzenie na podstawie art. 292 k.c.?
Autor: Andrzej z Katowicart. 7 u.k.w.h.
Dożywotnik nabył wraz z prawem dożywocia służebność mieszkania. Prawo dożywocia jest wierzytelnością. Nie wymienione w art. 7 służebności wygasają, jeśli nie były wpisane do księgi. Ale czy dotyczy to także tej służebności dożywotnika?
Autor: radca prawny (Sępólno Krajeńskart. 10 ust. 1 u.k.w.h.
Jeżeli istnieją dwie księgi wieczyste dla własnościowego spółdzielczego prawa i odrębnej własności tego samego lokalu z wpisem w działach II tych samych osób - czy można zamknąć księgę wieczystą dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu na wniosek właściciela czy istnieje konieczność uzyskania wyroku o uzgodnienie treści księgi wieczystej?
Autor: Agata Uliaszart. 10 ust. 1 u.k.w.h.
Czy dopuszczalne jest skierowanie powództwa o ustalenie w trybie art 10 ukwh przeciwko Skarbowi Państwa (Sądowi Rejonowemu), który bez ważnej podstawy prawnej (tj. na mocy niezgodnego z konstytucją przepisu art. 76 ust 1 zd 2 i to już po ogłoszeniu tego wyroku przez TK) dokonał z urzędu przeniesienia hipotek na rzecz banków do współobciążenia do nowopowstałej na skutek wyodrębnienia księgi wieczystej. Sąd w odpowiedzi na mój wniosek odmówił wykreślenia w/w wpisu z urzędu i pouczył mnie o możliwości złożenia powództwa w trybie art. 10 ukwh, ale nie wiem przeciwko komu powinnam takie powództwo wytoczyć. W/w wpisy dokonane zostały jeszcze za czasów poprzedniego właściciela nieruchomości, który nie wiedział o orzeczeniu TK i nie zaskarżył tych wpisów.
Autor: Agnieszka Gładysiakart. 10 ust. 1 u.k.w.h.
W Pana komentarzu do art. 10 ust 1 nie wypowiedział się Pan w kwestii legitymacji czynnej do wniesienia powództwa przez osobę wpisaną w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości jako właściciel w księdze wieczystej prowadzonej dla sp. wł. prawa do lokalu jako uprawniony, która twierdzi, że właścicielem/uprawnionym nie jest. Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania ; 1) czy osoby wskazane powyżej posiadają legitymację czynną, 2) jeśli tak, to jak uzasadnia Pan posiadanie legitymacji przez te osoby, 3) jeśli nie, to czy drogą dla takich do doprowadzenia księgi do stanu zgodnego z rzeczywistym stanem prawny jest powództwo z art. 189 kpc, a następnie wniosek o wykreślenie w postępowaniu wieczystoksięgowym, 4) jeśli nie, to czy racjonalne jest Pana zdaniem rozwiązanie wg. którego jeśli mamy osobę posiadającą prawo, która nie jest wpisana i osobę, która jest wpisana, choć nie posiada w rzeczywistości prawa, to pierwsza z nich może wytoczyć powództwo o uzgodnienie, a druga już nie.
Autor: Robert Czechowskiart. 10 ust. 1 u.k.w.h.
Czy Pana zdaniem istnieje możliwość zakończenia procesu wszczętego na podstawie art. 10 poprzez uznanie powództwa.
Autor: Maria Sieńkoart. 10 ust. 1 u.k.w.h.
Sąd Okręgowy prawomocnym wyrokiem nakazał deweloperowi przenieść lokal mieszkalny, części wspólne i nieruchomość gruntową. Na tej podstawie sąd wieczystoksięgowy założył nową KW, ale przeniósł obciążenia hipoteczne: ZUSu, banku i innych wierzycieli. Jak powinno być sformułowane żądanie pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, żeby wykreślić obciążenia dewelopera. Elżbieta Scharmach
Autor: elaart. 10 ust. 2 u.k.w.h.
Dla jednej nieruchomości, stanowiącej własność różnych osób prowadzone są dwie księgi wieczyste. Sąd wieczystoksięgowy dostrzegając tę niezgodność wpisał ostrzeżenie. Następnie w związku z wytoczeniem powództwa o usunięcie niezgodności zapadło rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego zawierające w swej treści nakazanie wpisania właścicieli po połowie. Prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego zmieniono orzeczenie i oddalono powództwo. Obecnie w sądzie wieczystoksięgowym zlożony zostal wniosek o wykreślenie ostrzeżenia z księgi wieczystej na podstawie prawomocnego wyroku Sądu II instancji. Czy takie orzeczenie może stanowić podstawę żądanego wykreślenia?
Autor: Anonimart. 16 ust. 1 u.k.w.h.
1. Czy w akcie notarialnym obejmującym np. umowę przedwstępną albo umowę zobowiązującą do ustanowienia hipoteki, z których to umów wynikają odpowiednio roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej albo roszczenie o ustanowienie hipoteki możliwe jest zastrzeżenie, że strony nie wnoszą o ujawnienie roszczenia w księdze wieczystej jednakże wierzyciel będzie uprawniony do złożenia takiego wniosku w każdym czasie? 2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, to czy dłużnik może odwołać zgodę na ujawnienie ww. roszczeń w księdze wieczystej w każdym czasie (np. dzień po zawarciu ww. umów) czy też nie ma takiego prawa?
Autor: Michał Gądekart. 19 ust. 1 u.k.w.h.
Czy dopuszczalne jest na podstawie art. 19 ust. 1 wykreślenie z KW roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej po roku od jego wpisania w sytuacji, gdy umowa przedwstępna określała konkretny termin do zawarcia umowy przyżeczonej, lecz termin ten nie został ujawniony w księdze wieczystej, gdyż nie postawiono takiego wniosku. Czy w takim wypadku wykreślenie nie powinno nastąpić na podstawie art. 19 ust. 3 ukwh? Czy w sytuacji gdy stony zawierały aneksy w formie aktów notarialnych do pierwotnej umowy przedwstępnej przedłużająć w nich termin do zawarcia umowy przyżeczonej lecz aneksy te oraz kolejne terminy nie były ujawniana w treści pierwotnego wpisu w KW osoba na rzecz której wpis roszczenia był dokonany może powoływać się w składanych środkach zaskarżenia od wykreślonego wpisu na okoliczność zawarcia wskazanych aneksów, przedkładając je sądowi.
Autor: K.K.art. 19 ust. 3 u.k.w.h.
Strony zawarły umowę przedwstępną sprzedaży 3 maja 2011 r. Kupujący wniósł wniosek o wpis roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej najpóźniej do dnia 10 grudnia 2011 r. Wpis roszczenia w dziale III Kw nastąpił 15 maja 2011 r. Już w lipcu 2011 r. wiadomo jednak, że strony nie zawrą umowy przyrzeczonej, ale kupujący nie wyraża zgody na wykreślenie roszczenia. Czy roczny termin, po upływie którego właściciel uzyska prawo do wykreślenia roszczenia na swój jednostronny wniosek, liczyć należy od dnia 16 maja 2011 r. czy też od dnia 11 grudnia 2011 r.?
Autor: Michał Gądekart. 31 ust. 1 u.k.w.h.
1.Jaka wymagana jest forma oświadczenia obojga małżonków o pozostawaniu przez nich w chwili nabycia we wspólności majątkowej, jeżeli chcą oni dokonać wpisu własności na ich rzecz w ustawowej wspólności, a w księdze wieczystej wpisany jest jeden z nich na podstawie przekazania następcy gospodarstwa rolnego? 2. I co wtedy, gdy wpis własności w księdze wieczystej na powyższej podstawie jest dokonany na rzecz jednego małżonka, który zmarł przed złożeniem wniosku obojga małżonków, jak w pierwszym pytaniu?
Autor: aplikant notarialnyart. 31 ust. 1 u.k.w.h.
Moje pytanie dotyczy praktycznych skutków rozstrzygnięć poczynionych przez SN na tle przepisu art. 31 ust. 1 ustawy. Otóż, z jednej strony SN w postanowieniu z dnia 1 kwietnia 1998r. w sprawie o sygn. akt I CKU 121/97 wyraził stanowisko (z którym osobiście się nie zgadzam, gdyż w swych konsekwencjach odrywa się ono od stanu prawnego wprost wskazującego tylko 2 istniejące w Polsce odmiany współwłasności:łączną i ułamkową), iż "umowa o wyłączenie ustawowej wspólności majątkowej nie jest dostateczną podstawą do ujawnienia w księdze wieczystej współwłasności udziałowej nieruchomości objętej dotąd współwłasnością łączną małżonków". Natomiast w późniejszym czasie SN zajął w uchwale z dnia 21 czerwca 2001r. w sprawie o sygn. akt III CZP 16/01 stanowisko, że "Prawomocny wyrok orzekający rozwód może być podstawą wpisu w księdze wieczystej współwłasności w częściach ułamkowych na rzecz byłych małżonków". Moim zdaniem, intercyza wyłączająca wspólność i wyrok rozwodowy mają takie same skutki na płaszczyźnie majątkowej. Czy zatem nowszy pogląd SN odnosi się również do intercyzy wyłączającej wspólność, którą należy traktować jako skuteczną podstawę wpisu współwłasności w częściach ułamkowych?
Autor: apl. radcowski OIRP Bydgoszczart. 31 ust. 1 u.k.w.h.
Czy można ustanowić hipotekę umowną w ugodzie sądowej (na zabezpieczenie wierzytelności, która ma być spłacana w ratach) czy też treść art. 31 wyłącza taką możliwość?
Autor: cobra99@o2.plart. 31 ust. 2 u.k.w.h.
Czy wykreślenie wpisu wadliwego od samego początku (postanowienie Państwowego Biura Notarialnego z 1983 r., o założeniu księgi wieczystej i dokonanie wpisu, w którym suma udziałów przekracza jeden) i przywrócenie wpisu prawidłowego może nastąpić w trybie art. 31 ust. 2 u.k.w.h. gdy stan prawny nieruchomości jednoznacznie wynika z dokumentów stanowiących podstawę wpisu (dział spadku) w tej księdze oraz dokumentów załączonych do wniosku o usuniecie niezgodności? Dotychczas brak jest również oceny rozważanego problemu co do dopuszczalności uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w trybie złożenia oświadczeń woli (wiedzy na podstawie dokumentu notarialnego ugoda w przedmiocie stanu prawnego nieruchomości) wymaganego w celu dokonania korekty wadliwego wpisu. Panuje zgodność poglądów, że domniemanie wynikające z art. 3 u.k.w.h. jako domniemanie wzruszalne może być obalone przez przeprowadzenie dowodu przeciwnego nie tylko w procesie o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ale także w innym postępowaniu jako przesłanka rozstrzygnięcia. W tym przypadku odsyłanie stron na drogę z art. 10 u.k.w.h. (gdzie spór między stronami nie istnieje) jest według mnie zbędne i nie zgodne z zasadą ekonomi procesowej, a także z przewidzianą w art. 31 ust. 2 u.k.w.h. możliwością uzgodnienia na podstawie odpowiedniego dokumentu. Marian Kopytowski
Autor: Marian Kopytowskiart. 31 ust. 2 u.k.w.h.
Jakie to mogą być "inne odpowiednie dokumenty" w rozumieniu przepisu art. 31 ust. 2?
Autor: Anonimart. 31 ust. 2 u.k.w.h.
Czy prawomocny wyrok sądu uwzględniający powództwo z art. 10 u.k.w.h. doręczony wydziałowi ksiąg wieczystych skutkuje tym, że wydział ksiąg wieczystych ma obowiązek z urzędu usunąć niezgodność, tj. dokonać wpisu/wykreślenia zgodnie z treścią wyroku, czy też aby zmienić treść księgi należy złożyć odrębny wniosek o wpis/wykreślenie i uiścić odrębną opłatę? Na brak konieczności składania odrębnego wniosku wskazywałaby treść art. 10 ukwh - może żądać usunięcia niezgodności... oraz okoliczność, że strona opłaciła w pełni proces z art. 10 ukwh, w którym sformułowała roszczenie żądając usunięcia niezgodności poprzez..., a nie - żądam ustalenia, że sąd wieczystoksięgowy może dokonać wpisu o takiej i takiej treści. Zatem żądanie od niej dodatkowej opłaty od wniosku byłoby pobieraniem ponownej opłaty za tą samą sprawę. Nie ma wątpliwości, że realizacja roszczenia z art. 10 ukwh odbywa się w drodze procesu w wydziale cywilnym, a nie w drodze postępowania wieczystoksięgowego w wydziale wieczystoksięgowym. Na konieczność złożenia odrębnego wniosku wskazywałaby treść art. 626(8) § 1 kpc i brak przepisu szczególnego o dokonaniu wpisu z urzędu.
Autor: Arbiterart. 31 ust. 2 u.k.w.h.
Jeśli w procesie z art. 10 ukwh bierze udział osoba wpisana do księgi, lecz nosi ona inne nazwisko, to czy zmianę nazwiska należy wykazać odrębnym dokumentem również przed sądem wieczystoksięgowym, czy też wystarczy, jeśli zostało to wykazane przed sądem meriti rozpoznającym roszczenie z art. 10 ukwh, który zasygnalizował zmianę nazwiska w treści rozstrzygnięcia (a w uzasadnieniu wskazał, na podstawie jakich dokumentów uwzględnił zmianę nazwiska)?
Autor: Arbiterart. 31 ust. 2 u.k.w.h.
Czy hipotekę (umowną) można ustanowić w ugodzie sądowej zawieranej w trybie pojednawczym (art. 184 k.p.c. i n.) na zabezpieczenie roszczeń, które mają być spłacane w ratach na podstawie takiej ugody?
Autor: radca prawny Warszawaart. 31 ust. 2 u.k.w.h.
Jeśli wykonując wyrok uwzględniający powództwo z art. 10 ukwh sąd wieczystoksięgowy ma obowiązek dokonać wpisu z urzędu, to kto i w jakim trybie doręcza mu wyrok z art. 10 ukwh, jeśli a/ jest to prawomocny wyrok sądu powszechnego b/ jest to wyrok sądu polubownego prawomocnie uznany przez sąd powszechny, a w postanowieniu sądu powszechnego o uznaniu wyroku sądu polubownego nie powołano numeru księgi wieczystej (który znajduje się tylko na wyroku sądu polubownego)? Czy wyrok z art. 10 ukwh rozstrzyga również o następstwie prawnym pomiędzy osobą wpisaną do księgi w charakterze właściciela a obecnym właścicielem, jeśli sąd meriti rozpoznający sprawę z art. 10 ukwh zbadał istnienie tego następstwa - czy też następstwo to należy wykazać przed sądem wieczystoksięgowym odrębnym dokumentem?
Autor: Arbiterart. 31 ust. 2 u.k.w.h.
Czy w trybie art. 31 ust. 2 u.k.w.h. można usunąć błędne wpisy dotyczące nieruchomości (budynek) w rubrykach 1.4.4 lokal i 1.5 obszar działu I-O księgi wieczystej? Błędne zapisy to: powierzchnia, ilość pomieszczeń oraz ich rodzaj. Czy do takiej czynności jako inny odpowiedni dokument wystarczy zaświadczenie o samodzielności lokalu, wydane przez Starostę?
Autor: Tomasz Michalskiart. 32 ust. 2 u.k.w.h.
Czy przepis ten, mówiąc o zgodzie na wpis roszczenia, ma na uwadze czynność procesową (zgodę na użytek postępowania wieczystoksięgowego), czy chodzi tu o zgodę jako czynność prawa materialnego? Czy inaczej ustawodawca traktuje w tym wypadku roszczenie, a inaczej prawo osobiste?
Autor: asesor notarialnyart. 32 ust. 3 u.k.w.h.
Czy zakaz uzależniania zgody od warunku odnosi się także do czynności materialnoprawnych stanowiących podstawę wpisu ograniczonego prawa rzeczowego (np. hipoteki)?
Autor: notariuszart. 32 ust. 3 u.k.w.h.
Czy zakaz uzależniania zgody, o której mowa w art. 32 ust. 3, od warunku dotyczy tylko zgody na wpis roszczenia, czy odnosi się on także do czynności obejmującej ustanowienie prawa osobistego (art. 32 ust. 2)?
Autor: notariusz 

Nagrody za najciekawsze pytanie zadane do I tomu

Mam zaszczyt poinformować, że spośród osób, które zadały pytanie do I tomu wylosowanych zostało pięć osób, które zadały najciekawsze pytania. Osoby te zostały nagrodzone tomem I Komentarza. W gronie tych znaleźli się Agata Uliasz Michał Gądek, Marcin Biernacki (te osoby wyraziły zgodę na zamieszczenie informacji o nagrodzie).